Eğitim modellerini ve eğitim içeriğini toplumsal cinsiyet eşitliğine katkı sağlayacak şekilde nasıl yeniden tasarlayabiliriz?

Başvuru koşulları nelerdir?
Başvur

Giriş

Eğitime erişimin yanı sıra, nasıl bir eğitime erişildiği de imece’nin ikinci Destek Programı için en çok öne çıkan konu başlıklarından bir diğeri olmuştur. Araştırmada elde edilen en önemli çıktı, eğitimin niteliği konusunda toplumsal cinsiyet rollerinin ve bu rollerden kaynaklanan eşitsizliklerin eğitimi farklı katmanlarda etkiliyor oluşudur. Bu noktada eğitim hem formel anlamda okul çatısı altında hem de enformel mekanlarda gelişen bir süreç olarak ele alınmıştır. Formel ve enformel eğitim süreçlerinde öğretilen bu roller, tutumlar ve davranışlar kadınların eğitime erişiminden istihdama katılabilmesine, meslek seçiminden toplumdaki yerine, ev içi iş bölümünden, özgüven, cesaret ve motivasyon oluşumuna, eşit ücret talebinden, eşit hukuksal hak arayışına ve, bedensel ve ruhsal bütünlüğünü korumaya kadar kadını hayatının farklı evrelerinde yaşam boyu etkilemekte.

Bu sebeple toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde bireyin eğitim sürecini, erken çocukluk eğitiminden yaşam boyu eğitime uzun süreli olarak düşünmek ve örgün ve yaygın eğitimi içeren formel eğitimi ve aile içi de dahil olmak üzere değişik zaman, ortam ve biçimlerde gerçekleşen enformel eğitimi birlikte ele almak oldukça önemli. Dolayısıyla, sadece kız çocuklarına ve kadınlara yönelik değil, toplumsal cinsiyet rollerinin oluşmasında pay sahibi olan ebeveyn ve öğretmenler başta olmak üzere tüm bireylere ve topluluklara yönelik eğitimin içeriğine dokunan eğitim modelleri düşünülmesi önem taşıyor.