Kişisel Verilerin İşlenmesi

İşbu Aydınlatma Metni, İmece Projesi kapsamında veri sorumlusu sıfatı ile şube Merkez Mh. Silahşör Cd. No:1/1 Şişli-İSTANBUL adresinde yerleşik Atölye Yaratıcı Proje Geliştirme Eğt.Dan.Tasarım ve Tic. AŞ. (Atölye) ve Zorlu Holding A.Ş.(“Şirket”) ile paylaştığınız kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca işlenmesine ilişkin detayları ortaya koymak üzere kaleme alınmıştır.

 1. İşleme Amacı 

Kişisel verileriniz, İmece Projesi’ne katılımınız ve/veya İmece Projesi’nden faydalanmanızın sağlanmasını temin ve bu doğrultuda Şirket içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, İmece Projesi kapsamında çıktıların oluşturulması ve İmece Projesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, Şirketimiz ve grup şirketlerinin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 5 ve 6. maddeleri uyarınca işlenmektedir.

 1. Verilerin Aktarıldığı Taraflar ve Aktarım Amacı

Kişisel verileriniz, İmece Projesi’ne katılımınız ve/veya İmece Projesi’nden faydalanmanızın sağlanmasını temin ve bu doğrultuda Atölye ve Şirket içinde gerekli operasyonel faaliyetlerin yürütülmesi, İmece Projesi kapsamında çıktıların oluşturulması ve İmece Projesi kapsamındaki gerçek ve tüzel kişiler, Şirketimiz ve grup şirketlerinin bu ilişkilerden kaynaklı hukuki emniyetinin sağlanması amaçlarıyla Kanun’un 8 ve 9. maddeleri uyarınca Zorlu Holding A.Ş.,’nin grup şirketleri ve bağlı ortaklıkları ile yurtiçi veya yurtdışındaki iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere aktarılabilecektir.

 1. Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, yukarıda 1 ve 2. maddelerde belirtilen hukuki sebeplere dayanarak toplanmaktadır. Kişisel verileriniz; elektronik veya fiziki ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel verileriniz 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında bu Aydınlatma Metni’nin 1 ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

 1. Kanun Kapsamındaki Haklarınız

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, veri sahipleri olarak;

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Söz konusu haklarınıza ilişkin Şirket nezdindeki taleplerinizi, kişisel veri sahipleri olarak yazılı bir şekilde Şirketimiz’in [Zorlu Holding Levent 199 Plaza No: 199 Levent Şişli İstanbul adresine; Atölye nezdindeki taleplerinizi de Merkez Mh.Silahşör CD. No:1/1 Şişli-İST) adresine, kimliğinizi doğrulamaya yarayan belgelerle birlikte iadeli taahhütlü mektupla iletmeniz halinde, talebiniz Şirketimiz tarafından değerlendirilerek Kanun kapsamında öngörülen şekilde en geç 30 (otuz) gün içerisinde sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Şirketimiz’in ve Atölye’nin Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.